KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE ve DENETİM STANDARTLARI KURUMU İLE ÜNİVERSİTEMİZ ARASINDA İMZALANAN PROTOKOL KAPSAMINDA

MESLEK MENSUPLARI İÇİN GEÇİŞ DÖNEMİ EĞİTİM PROGRAMI DUYURUSU

 

 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (bundan sonra KGK olarak ifade edilecektir)  ve Üniversitemiz arasında,26/12/2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin Geçici 1’inci maddesi kapsamına giren Yeminli Mali Müşavirler (YMM) ile Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlere (SMMM), bağımsız denetçi olarak yetkilendirilmelerine yönelik eğitim verilmesi maksadı ile 07/02/2013 tarihinde işbirliği protokolü imzalanmıştır.

 

EĞİTİM PROGRAMINA BAŞVURABİLECEKLER

 

 1. 1.      YMM OLMAYA HAK KAZANMIŞ OLANLAR İLE 15 YILLIK MESLEKİ TECRÜBEYE SAHİP SMMM’LER

 

Bu Eğitim Programı, anılan Yönetmeliğin Geçici 1’inci maddesi kapsamında bulunan YMM’ler ile 15 yıllık mesleki tecrübeye sahip SMMM’lere yönelik olup bu meslek mensupları ruhsatlarıyla birlikte Üniversitemize müracaat etmeleri halinde Programa katılabilirler. Bunlardan, 1/1/2013 tarihinden önce kamu kurumları tarafından bağımsız denetçiliğe ilişkin yapılan sınavlara girenler, sınavlarda başarılı olamadıkları konulardan da bu Programa katılabilirler.

 

15 yıllık mesleki tecrübe süresi, anılan Yönetmelikte ve Bağımsız Denetçilik Uygulamalı Mesleki Eğitim Tebliğinde belirlenen esaslara göre hesaplanacaktır. Sürenin hesaplanmasında tereddüt edilen hususlar, meslek mensubunun müracaatı üzerine KGK tarafından açıklığa kavuşturulacaktır.

 

Eğitim programına katılacak olan meslek mensuplarının, hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilgiler dallarında eğitim veren fakülte veya yüksekokullardan yahut denkliği Yükseköğretim Kurulunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olması veya diğer öğretim dallarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber yukarıda belirtilen dallardan lisansüstü seviyesinde diploma almış olması şarttır.

 

 1. 2.      BAĞIMSIZ DENETÇİLİK LİSANS BELGESİNİ 31/12/2012 TARİHİNE KADAR YAPILAN SINAVLAR NETİCESİNDE ALMAYA HAK KAZANMIŞ OLANLAR

 

YMM olmaya hak kazanmış olanlar ile 15 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmayanlardan, kamu kurumları tarafından 660 sayılı KHK’nın yayımlandığı 2/11/2011 tarihinden önce ilan edilen bağımsız denetçiliğe ilişkin sınavlar ile bunlara ilişkin 31/12/2012 tarihine kadar yapılan tamamlayıcı sınavlar neticesinde lisans belgesi almaya hak kazanmış olmak kaydıyla, sigortacılık ve özel emeklilik alanlarında denetim yapmak isteyenler de Sigortacılık Kanunu ve ilgili mevzuatı alanındaki eğitime katılabilirler.

 

 

 

EĞİTİM PROGRAMININ ANA KONULARI

 

Geçiş dönemi eğitim programının ana konuları, meslek mensupları itibarıyla aşağıda belirtilmiştir. Meslek mensuplarından

 

 • YMM’ler

 

 • Denetim,
 • Muhasebe Standartları ile
 • Sermaye Piyasası, Bankacılık, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Mevzuatı uzaktan eğitim ana konularından,

 

 • SMMM’ler ise

 

 • Denetim,
 • Muhasebe Standartları,
 • Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Finansal Yönetim ile
 • Sermaye Piyasası, Bankacılık, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Mevzuatı uzaktan eğitim ana konularından;

 

eğitime katılabilir.

 

Sermaye piyasası, bankacılık, sigortacılık ve özel emeklilik alanlarında denetim faaliyetinde bulunmayacak olanların, bu alana ilişkin eğitim ana konusundan eğitime katılma zorunluluğu yoktur.

 

Meslek mensupları yukarıda belirtilen eğitim konularının tamamından Üniversitemizde eğitim alabilecekleri gibi bir kısmından da eğitim alabilirler.

 

PROGRAMDA YER ALAN ANA KONULARIN İÇERİĞİ

 

Geçiş dönemi eğitim programı ana konularının içeriği KGK’nın internet sayfasında (www.kgk.gov.tr) yer almaktadır.

 

EĞİTİM VERİLECEK YERLER

 

Örgün Eğitim programları KGK’nın onay verdiği yerlerde gerçekleştirilecektir. Bu yerler aşağıdaki gibidir:

İstanbul Aydın Üniversitesi Florya kampüs, Kadıköy, Beşiktaş ve Bakırköy şubeleri

Sınıflardaki katılımcı sayısı 35’i geçmeyecektir. Özel durumlarda KGK’nın görüşü ve izni alınacaktır.

Eğitimler 35 katılımcının kaydının alındığı ve KGK'nın onayladığı her il/ilçede verilecektir.

EĞİTİM YÖNTEMİ

 

Eğitim, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (t) bendi çerçevesinde ve Avrupa Kredi Transfer Sistemine (AKTS) uygun olarak yürütülecektir.

 

Her bir ana konuda AKTS’ye göre altı kredi notunu karşılamak üzere ders programı tanzim edilecektir.

 

 

- Denetim (Örgün Eğitim, 42 ders saati)

- Muhasebe Standartları (Örgün Eğitim, 42 ders saati)

- Sermaye Piyasası, Bankacılık, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Mevzuatı (Uzaktan Eğitim, 42 ders saati)

- Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Finansal Yönetim (Uzaktan Eğitim, 42 ders saati)

 

 

 

On-line eğitimler üniversitemize ait uzaktan eğitim portalının yer aldığı http://kgk.aydin.edu.tr/ adresinde yapılacaktır. Uzaktan eğitim için giriş kullanıcı adı ve şifreler, onaylanan başvuruyu müteakip 2 iş günü içerisinde sisteme tanımlanacaktır. Sisteme ilk giriş için kullanıcı adı, eğitimi alacak olan katılımcının TC Kimlik numarası; şifresi ise katılımcının TC Kimlik numarasının ilk 5 rakamıdır. Sisteme ilk girişten sonra, katılımcılar şifrelerini değiştirebilmektedir.

 

Eğitim dökümanları eğitim portalında yer alacaktır.

 

 

Online eğitimler haftanın 7 günü 24 saat internet üzerinden verilecektir.

 

 

EĞİTİMDE DEVAM ve BAŞARI ŞARTI

 

Örgün eğitimlerde asgari % 80 oranında devam zorunluluğu aranacaktır. Devamsızlığı yüzde yirmiyi aşan katılımcılar final sınavına tabi tutulmayacaktır.

 

Örgün ve on-line eğitimlerde başarı seviyesi Üniversitemiz tarafından eğitim ana konularının her birinden ve her bir katılımcı itibarıyla ayrı ayrı tespit edilecektir. Başarılı olamayan katılımcılara ücretsiz olarak bir bütünleme sınav hakkı tanınacaktır.

 

Üniversitemiz, sınav sorularında bilimselliğe, sınavın gizlilik ve güven içinde yapılmasına, sınavın objektif bir şekilde değerlendirilmesine riayet edecektir.

 

 Eğitim programını başarı ile tamamlayanların katılım belgeleri, başarı durumunun tespitinden itibaren on gün içerisinde ilgilisine teslim etmek üzere, Üniversitemizce hazır edilecektir.

 

Üniversitemiz, katılımcılar itibarıyla devam ve başarı durumunu gösteren listeyi, KGK tarafından istenilen şekilde hazırlayarak başarı durumunun tespitinden itibaren yedi gün içinde KGK’ya sunacaktır.

 

Üniversitemiz ayrıca, sınavlara yapılan itirazları en geç yedi gün içinde değerlendirerek karara bağlayacaktır.

 

 

DEĞERLENDİRME ANKETİ

 

KGK tarafından her bir eğitim programı ve eğitmenlerin performanslarını ölçmeye yönelik olarak anketler yapılacaktır.

 

 

SENATO KARARI

 

Katılımcının bu Eğitim Programında başarılı olduğu derslerden, Üniversitemizde daha sonra eğitim alacağı lisansüstü programında muaf tutulacağı hususu Üniversitemiz Senatosunda karara bağlanmıştır.

 

Bu karar ile Üniversitemiz, ilgili yüksek lisans veya doktora programlarında, KGK’nın gözetiminde yürütülen dersleri katılımcının on-line veya örgün usulle alıp almadığına bakmaksızın, katılımcıyı ilgili derslerden muaf tutmayı taahhüt etmektedir.

 

 

EĞİTİM ÜCRETİ

 

            Ana konular itibarıyla ve ders başına eğitim ücreti KDV hariç olmak üzere; örgün eğitimde 1.000 (bin) TL, on-line eğitimde ise 350 (üçyüzelli) TL olarak KGK tarafından belirlenmiştir. Katılım ücreti Üniversitemizce peşin tahsil edilecek olup, ücrete ilişkin olarak artırım, indirim, taksitlendirme ve benzeri farklı bir uygulama yapılmayacaktır. Üniversitemiz, KGK’nın onayı olmaksızın eğitim ücreti dışında katılımcılara herhangi bir ek mali yükümlülük getirmeyecektir.

 

            Eğitim ücretinin aşağıda belirtilen banka hesabına yatırılması gerekmektedir:

 

DENİZBANK KARAKÖY TİCARİ MERKEZ ŞUBESİ

HESAP NO: 4060-1771107-373

IBAN NO:TR32 0013 4000 0017 7110 7001 10 

Katılımcıların dekontun açıklama kısmına “SMMM/YMM, İsim, Soyisim, KGK Eğitimi” ifadelerini yazmaları gerekmektedir.